Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Raporty z badań monitorowania jakości kształcenia 2020/2021

Raporty z badań monitorowania jakości kształcenia 2020/2021

Z przyjemnością prezentujemy i udostępniamy raporty z badań, które zostały zrealizowane w roku 2020/2021 przez Biuro Doskonalenia Kompetencji. Mamy nadzieję, że wyniki będą pomocne w doskonaleniu oferty dydaktycznej i procesu studiowania.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na podzielenie swoimi opiniami
i uwagami wyrażonymi w naszych badaniach dotyczących kluczowych obszarów kształcenia.

Wyniki badań zostały przekazane władzom uczelni, wydziałów i jednostek międzywydziałowych, zostały przeanalizowane i mogą zostać wykorzystane podczas dalszych działań doskonalących jakość kształcenia oraz inne aspekty procesu studiowania. W tym roku przedstawiciele jednostek mieli możliwość odniesienia się do zgromadzonych w badaniach komentarzy a ich odpowiedzi zostały uwzględnione w przygotowanych raportach. 

Raporty mają charakter interaktywny i zostały przygotowane w aplikacji Power BI. Dostęp do raportów posiadają studenci, doktoranci i pracownicy posiadający konta pocztowe w domenie uj.edu.pl. Podczas przeglądania raportów zachęcamy do skorzystania z takich funkcjonalności jak: filtrowanie według edycji badania, filtrowanie według jednostek czy wybór czułości. Prosimy o zwracanie uwagi na dane frekwencyjne zamieszczane przy poszczególnych odpowiedziach.  

W minionym roku akademickim przeprowadzone zostały następujące badania: 

 

  • Badanie Nauczycieli Akademickich (6.05-6.06.2021) 

RAPORT 

Badanie Nauczycieli Akademickich jest anonimowym badaniem ankietowym przeprowadzanym z wykorzystaniem aplikacji LimeSurvey, skierowanym do wszystkich nauczycieli akademickich i doktorantów prowadzących zajęcia. Ma ono na celu uzyskanie opinii i sugestii na temat wdrożenia oraz funkcjonowania zdalnego nauczania, w tym oceny i uwag m. in. na tematy: wykorzystanych metod i narzędzi pracy, systemu szkoleń, weryfikacji efektów uczenia się, metod aktywizacji uczestników zajęć.  

Wyniki badania zostały zaprezentowane, wraz z wynikami modułu dotyczącego oceny zdalnego nauczania zamieszczonego w Barometrze Satysfakcji Studenckiej, w raporcie Ewaluacja Zdalnego Nauczania. Raport obejmuje wyniki z dwóch edycji badania: 2019/2020 i 2020/2021. 

W ostatniej edycji badania wzięło udział 931 respondentów. 

Podstawowe wyniki: 
- 35% nauczycieli akademickich ocenia bardzo wysoko wdrożenie zdalnego nauczania; 
- najbardziej zadowoleni z przeprowadzonych zajęć zdalnych i najwyżej oceniający wdrożenie zdalnego nauczania są pracownicy Jagiellońskiego Centrum Językowego, Centrum Językowego - Collegium Medicum oraz Wydziału Prawa i Administracji; 
- ocena pracochłonności zadań podczas zdalnego nauczania obniżyła się w stosunku do roku 2020 jednak nadal ocenia się ten aspekt najczęściej jako główną wadę tej formy realizacji zajęć; 
- wśród zalet zdalnego nauczania najczęściej wskazywano możliwość uczestnictwa w zajęciach osób przebywających fizycznie w dowolnym miejscu, elastyczność czasu pracy oraz możliwość rozwoju kompetencji cyfrowych; 
- wśród typów zajęć, które mogłyby się odbywać w trybie zdalnym, w sytuacji braku zagrożenia epidemiologicznego, wskazuje się: wykłady oraz seminaria; 
- najchętniej podczas realizacji zajęć zdalnych wykorzystywano: telekonferencje, prezentacje z komentarzami oraz autorskie materiały i opracowania; 
- wśród najczęściej wskazywanych metod aktywizujących wybierano: dyskusje, testy/quizy oraz metody projektowe; 
- jako najbardziej przydatnymi narzędziami do realizacji zdalnego nauczania są: MS PowerPoint, MS Teams, MS SharePoint; 
- najbardziej preferowane formy wsparcia to: szkolenie zdalne, przewodniki online i konsultacja e-mailowa.

 

  • Barometr Satysfakcji Studenckiej (14.04 - 11.07.2021) 

RAPORT 

Anonimowe badanie przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania Data Collection skierowane do wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych realizowane cyklicznie od roku akademickiego 2009/2010.  

W badaniu gromadzone są opinie na tematy związane z uczelnią i procesem studiowania (m. in. ocen oferty dydaktycznej, programu studiów, zaplecza infrastrukturalnego, systemu wsparcia studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej, programów wymiany, praktyk studenckich, jednostek międzywydziałowych czy funkcjonowania procedur administracyjnych). Wyniki badania prezentują dane o czynnikach, które mogą wpływać na satysfakcję ze studiowania na uczelni i na danym kierunku.  

W raporcie uwzględniono dane z trzech ostatnich edycji badania: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. Wyniki modułu dotyczącego oceny zdalnego nauczania zostały zaprezentowane wraz z danymi z Badania Nauczycieli Akademickich w raporcie Ewaluacja Zdalnego Nauczania (powyżej).  

W ostatniej edycji badania wzięło udział 5224 respondentów i uzyskano 2170 kompletnych ankiet. 

Podstawowe wyniki: 
- ogólna satysfakcja studentów ze studiowania na uczelni wyniosła 4,0 a satysfakcja ze studiowania na kierunku 3,7 (w skali 1-5); 
- szansę na uzyskanie pracy związanej z kierunkiem studiów oceniono na 3,5 (w skali 1-5); 
- najwyżej oceniono zadowolenie ze wsparcia kadry w jednostkach a najniżej usługę dydaktyczną; 
- ogólna ocena zdalnego nauczania wyniosła 3,8 (w skali 1-5); 
- niemal wszystkie aspekty oferty dydaktycznej zostały wyżej ocenione niż w poprzednich latach (w tym dostępność i kompletność sylabusów oraz informacji o oferowanych kursach); 
- ogólna ocena jednostek dydaktycznych wyniosła 3,6 (w skali 1-5); 
- ogólna ocena jednostek poza-i międzywydziałowych (JCJ, SWFiS, CJ CM, SWFiS CM, biblioteki) uzyskała średni wynik 4,03 (w skali 1-5). 

 

  • Ocena Zajęć Dydaktycznych (semestr zimowy 14.01-25.02. 2021, semestr letni 01.06-22.09.2021) 

RAPORT  

W badaniu mogą uczestniczyć wszyscy studenci UJ oraz doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych. Ocenie podlegają pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, którzy prowadzili zajęcia zakończone w danym semestrze roku akademickiego. Badanie jest realizowane za pośrednictwem indywidualnego konta USOSweb, na którym widnieje lista ankiet dostępnych dla danego studenta. Ankiety dostępne są także w aplikacji Mobilny USOS UJ, którą można pobrać za pośrednictwem serwisów Google Play lub App Store. Wśród pytań zawartych w kwestionariuszu wyodrębnić można część wspólną dla wszystkich jednostek uczelni oraz grupę pytań przypisanych do określonego kierunku oraz typu zajęć.  

Ponadto, każdy student może sformułować własne komentarze dotyczące ocenianego kursu. Ocena odbywa się dwa razy w roku akademickim, na koniec każdego semestru. W celu monitorowania przebiegu zdalnego nauczania do ankiety włączono od roku 2019/2020 pytania dotyczące tej formy zajęć.  

Raport prezentuje przekrojowo wyniki uzyskane w badaniach przeprowadzanych od roku akademickiego 2015/2016. 

W roku 2020/2021 45,33% studentów uzupełniło 10,18% ankiet w ramach badania. Oceniono 78,09% zajęć i 82,75% prowadzących. Średnia ocena zajęć na podstawie pięciu pytań ogólnouniwersyteckich wyniosła 4,56 (w skali 1-5). 

Średnie ocen w pytaniach dotyczących zdalnego nauczania kształtowały się następująco: 

  • Czy według Ciebie obciążenie pracą jest odpowiednie do liczby godzin i liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć? - 4,26 (w skali 1-5); 
  • Czy materiały dydaktyczne udostępniane przez prowadzącego były pomocne w przygotowaniu się do zajęć? - 6,04 (w skali 1-7); 
  • Czy zastosowane formy pracy zdalnej były dostosowane do przekazywanych treści? - 6,08 (w skali 1-7); 
  • Czy podczas zajęć w formie zdalnej miałaś/-eś wystarczającą możliwość interakcji z prowadzącym? - 6,19 (w skali 1-7). 

 

  • Badanie Programu Studiów (semestr zimowy 14.01-25.02. 2021, semestr letni 01.06-22.09.2021) 

Badanie ma na celu zebranie informacji na temat programu studiów realizowanego w danej jednostce dydaktycznej. Ankiety skierowane są do studentów i doktorantów poprzez system USOS mają charakter anonimowy. Badanie jest realizowane od zimowego semestru roku akademickiego 2020/2021. Badanie ma charakter pilotażu. 

Wyniki badania zostały przekazane pełnomocnikom dziekanów ds. (ewaluacji) jakości kształcenia i władzom jednostek. 

 
Zapraszamy do zapoznania się z raportami oraz do udziału w kolejnych edycjach naszych badań.