Przejdź do głównej treści

Badania i ankiety

Barometr satysfakcji studenckiej

Jaki jest nasz cel?

W badaniu ocenie poddawane są czynniki, które mogą wpływać na subiektywnie odczuwane zadowolenie ze studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wyniki stanowią podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających utworzeniu środowiska przyjaznego studiowaniu (poprawie warunków pozadydaktycznych Uczelni).

Jak to robimy?

Badanie realizowane jest raz w roku akademickim, w połowie letniego semestru (wyjątkiem jest edycja badania 2022/2023, która rozpoczęła się w listopadzie 2023) i odbywa się za pośrednictwem ankiety elektronicznej typu CAWI. Ankieta jest realizowana za pomocą oprogramowania Predictive Solutions.

Zawarte w szczegółowym kwestionariuszu pytania dotyczą zarówno kwestii ogólnouniwersyteckich (m.in. procedur administracyjnych, dostępności, współpracy międzynarodowej), jak też specyficznych dla konkretnej jednostki (m.in. ocena kadry akademickiej oraz administracyjnej, infrastruktury). Badaniem objęte są wszystkie osoby studiujące z wyłączeniem doktorantek/doktorantów oraz słuchaczek/słuchaczy studiów podyplomowych UJ.