Przejdź do głównej treści

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia, określane też jako efekty uczenia się (learning outcomes)1, opisują, co uczący się powinien wiedzieć, rozumieć i być zdolny zrobić po zakończeniu pewnego okresu (procesu) kształcenia.

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego to zrozumiały w kontekście międzynarodowym opis systemu kształcenia na poziomie wyższym w danym kraju, określający kompetencje osób uzyskanych na tym poziomie. Opis ten określa relacje pomiędzy kwalifikacjami i integrując krajowe podsystemy kształcenia, służy większej przejrzystości, dostępności i jakości kwalifikacji oraz dostosowuje je do potrzeb rynku pracy i  społeczeństwa obywatelskiego. Opis zawiera hierarchię poziomów kwalifikacji i przyporządkowuje je odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji.

1Terminy efekty kształcenia i efekty uczenia się są często traktowane jako synonimy; w zbliżonym znaczeniu bywa też używany termin „kompetencje". Warto jednak zauważyć, że istotą i nadrzędnym celem nowocześnie pojmowanego procesu kształcenia jest spowodowanie, aby – w wyniku zastosowania właściwych metod dydaktycznych – student „nauczył się", a nie żeby „został nauczony". W tym sensie sformułowanie "efekty uczenia się" oddaje istotę sprawy nieco lepiej, niż bardziej powszechnie używany i przyjęty termin efekty kształcenia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena efektów kształcenia na UJ

Na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcjonuje system oceny programów kształcenia. Ocena ta obejmuje:

  • efekty kształcenia,
  • proces kształcenia prowadzący do uzyskania tych efektów oraz
  • stopień osiągnięcia tych efektów w trakcie i po zakończeniu.

Dotyczy ona wszystkich kierunków na poziomie pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych. Jest przeprowadzana po zakończeniu każdego roku akademickiego, a jej wyniki mają być podstawą do doskonalenia programów kształcenia i osiąganych przez studentów efektów kształcenia. Za przerowadzenie oceny programów realizowanych w danej jednostce odpowiedzialny jest jej kierownik, który powierza ją powołanym w tym celu zespołom.

Wzory raportów

Wyniki oceny są dokumentowane w postaci raportów, których wzór ustala kierownik danej podstawowej jednostki organizacyjnej w porozumieniu z członkami zespołów dokonujących oceny. Poniżej znajdują się obowiązujące wzory raportów dla poszczególnych wydziałów: