Skip to main content

Evaluation Services

Web Content Display Web Content Display

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym o systemie antyplagiatowym

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym o systemie antyplagiatowym

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2019 roku reguluje kwestie weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych i rozpraw doktorskich.

Obowiązkowe sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 wprowadza przepisy zobowiązujące polskie uczelnie do weryfikacji pisemnych prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

 

DZIAŁ X Systemy informatyczne szkolnictwa wyższego i nauki

Art. 351. 1. Minister prowadzi Jednolity System Antyplagiatowy.
2. Jednolity System Antyplagiatowy zapewnia wsparcie w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Jednolity System Antyplagiatowy wykorzystuje dane zawarte w repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz bazie dokumentów w postępowaniach awansowych.
4. Minister zapewnia nieodpłatne korzystanie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego uczelniom, instytutom PAN, instytutom badawczym, instytutom międzynarodowym, PKA oraz RDN.


Rozdział 2 Prowadzenie studiów
Art. 76
4. Jeżeli praca dyplomowa jest pracą pisemną, uczelnia sprawdza ją przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1.


Rozdział 2 Stopień doktora
Oddział 1 Nadawanie stopnia doktora
Art. 188
4. Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, podmiot doktoryzujący sprawdza ją przed obroną z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1