Skip to main content

Evaluation Services

Web Content Display Web Content Display

Procedury i przepisy

Akty prawne

Krajowe akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Wewnątrzuniwersyteckie akty prawne

Uchwała nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 24 Rektora UJ z 27 lutego 2019 roku W sprawie: zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Zarządzenie nr 20 Rektora UJ z 18 lutego 2019 roku W sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

 

archiwalne:

Zarządzenie nr 33 Rektora UJ z 4 maja 2018 roku W sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych

Zarządzenie nr 103 Rektora UJ z 16 października 2017 roku W sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych

Procedury

Weryfikacja antyplagiatowa prac dyplomowych

Procedurę złożenia pisemnej pracy dyplomowej określa Regulamin studiów oraz Zarządzenie nr 20 Rektora UJ z 18 lutego 2019 roku W sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac (wraz ze zmianami). 

Prace zdeponowane przez studentów w Archiwum Prac (www.ap.uj.edu.pl) są automatycznie poddawane weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym oraz pomocniczo w Otwartym Systemie Antyplagiatowym. Promotor pracy otrzymuje na uczelniane konto pocztowe powiadomienie o zakończeniu weryfikacji JSA. W Archiwum Prac należy zaakceptować raport z systemu antyplagiatowego (jeżeli praca nie wykazuje nieuprawnionych zapożyczeń) i skierować pracę do recenzji. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do jednostki przeprowadzającej egzamin dyplomowy. W momencie, kiedy recenzenci uzupełnią recenzje - praca jest gotowa do obrony. W przypadku, gdy oryginalność pracy budzi wątpliwości, promotor nie zatwierdza pracy w AP i pisemnie informuje o zaistniałej sytuacji dziekana. 

Sczegółowe instrukcje dla promotorów i studentów znajdują się na stronie: http://usosownia.uj.edu.pl/ap