Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena okresowa

Jednym z elementów oceny okresowej nauczycieli akademickich jest ich działalność dydaktyczna. Do jej ewaluacji stosowane są m. in. ankiety studenckiej oceny zajęć realizowane w formie elektronicznej za pośrednictwem USOSweb pod koniec każdego semestru. Do oceny zajęć prowadzonych przez pracownika upoważnieni są wszyscy studenci, którzy w nich uczestniczyli (zgodnie z wpisami w systemie USOS). Kwestionariusz ankiety składa się z pięciu pytań ogólnouniwersyteckich, pytań do typów zajęć zdefiniowanych przez poszczególne jednostki oraz miejsca na komentarz. Na podstawie pięciu pytań ogólnouniwersyteckich obliczany jest wynik, który stanowi element okresowej oceny pracownika.

Aktualne zasady organizacji badania, sposoby analizy uzyskanych danych i podstawowe definicje określa Zarządzenie nr 7 Rektora UJ z 14 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych. Regulamin ten obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 i zastąpił obowiązujący w roku akademickim 2013/14 regulamin opublikowany w Zarządzeniu nr 18 Rektora UJ z 12 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych. Skutkuje to uwzględnieniem różnych zasad obliczania wyniku ankiet studenckich dla dwóch lat objętych okresową oceną pracowników. W wynikach dla roku 2014/15 uwzględniane są wszystkie oceny dotyczące prowadzonych zajęć, podczas gdy wyniki dla roku 2013/14 dotyczą wyłącznie kursów „klasyfikowanych" na podstawie wymaganej frekwencji ankiet.

Informacje pochodzące z ankiet studenckich zamieszczane są w części „B2. Informacja o wynikach ankiety studenckiej i doktoranckiej" formularza oceny nauczyciela akademickiego. Wyniki są prezentowane w podziale na cykle oceny, czyli odrębnie dla każdego roku akademickiego.

Poniżej zamieszczamy objaśnienia pojęć stosowanych w formularzu oceny:

  • Liczba kursów: informacja o liczbie kursów prowadzonych przez pracownika, które zostały ocenione przez co najmniej jednego studenta (w roku 2014/15) lub przez liczbę studentów wystarczającą do klasyfikowania oceny z tego kursu (w roku 2013/14) [Kurs definiowany jest jako unikalne zestawienie kodu realizowanego przedmiotu oraz typu zajęć].
  • Liczba oceniających: informacja o łącznej liczbie studentów, którzy wypełnili ankiety dotyczące kursów prowadzonych przez pracownika (w roku 2014/15) lub ankiety dotyczące kursów klasyfikowanych (w roku 2013/14).
  • Liczba zapisanych na kursy: informacja o łącznej liczbie studentów, którzy zgodnie z danymi w USOS byli zapisani na kursy danego prowadzącego (w roku 2014/15) lub byli zapisani na kursy klasyfikowane (w roku 2013/14).
  • Procent oceniających: stosunek liczby oceniających do liczby zapisanych na kursy.[ Im wyższe jest wartość w polach liczba oceniających i procent oceniających, tym większa pewność, że uzyskany w ankietach wynik prawidłowo odzwierciedla sposób prowadzenia zajęć przez dydaktyka].
  • Wynik punktowy / Kategoria opisowa: W załączniku do Regulaminu zamieszczono algorytm, za pomocą którego odpowiedzi na poszczególne pytania przeliczone zostają do wyniku zbiorczego mieszczącego się w przedziale od 0 do 100 punktów. Wartość uzyskana przez pracownika po uwzględnieniu wszystkich zajęć przeprowadzonych przez niego w roku akademickim 2014/15 (lub wszystkich zajęć klasyfikowanych w roku 2013/14) stanowi wynik punktowy dla cyklu oceny.
  • Sten / Kategoria porównawcza: Uzyskany przez pojedynczego pracownika wynik nie dostarcza bezpośredniej informacji o tym, jak studenci oceniają jego sposób prowadzenia zajęć w odniesieniu do zajęć prowadzonych przez innych dydaktyków. Aby umożliwić takie porównanie, przeliczono wyniki punktowe do dziesięciostopniowej skali stenowej. Powstaje ona poprzez uporządkowanie wyników wszystkich pracowników UJ od najniższego do najwyższego, a następnie podzielenie zbiorczej puli zgodnie z częstością występowania poszczególnych ocen. Najczęściej występujące, środkowe wyniki wchodzą w obręb stenu 5 i 6. Osoby ocenione znacząco niżej niż większość pracowników lokują się w stenach dolnych, zaś osoby ocenione znacząco wyżej, niż większość pracowników, w stenach górnych. Punkty stenowe są podstawą do przyporządkowania pracowników do poszczególnych kategorii porównawczych.
  • Średni wynik punktowy dla UJ: średnia arytmetyczna wyników punktowych uzyskanych przez wszystkich prowadzących zajęcia na UJ w danym cyklu dydaktycznym.
  • Średni wynik punktowy dla jednostki: średnia arytmetyczna wyników punktowych uzyskanych przez wszystkich pracowników wydziału lub innej jednostki w danym cyklu dydaktycznym.
Pliki do pobrania
pdf
Przewodnik po ocenie okresowej w wersji PDF
pdf
Zarządzenie nr 7 Rektora UJ z 14 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych
pdf
Zarządzeniu nr 18 Rektora UJ z 12 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych