Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Raporty z badań monitorowania jakości kształcenia 2021/2022

Raporty z badań monitorowania jakości kształcenia 2021/2022

Z satysfakcją informujemy o zakończeniu prac nad raportami z badań monitorujących jakość kształcenia przeprowadzonych w roku 2021/2022 przez Biuro Doskonalenia Kompetencji. Mamy nadzieję, że dostarczone wyniki i uwagi respondentów będą pomocne w doskonaleniu oferty dydaktycznej i procesu studiowania.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniach i podzielili się swoimi sugestiami i uwagami dotyczącymi podstawowych zagadnień dotyczących kształcenia na naszej Uczelni. Raporty zostały zaprezentowane władzom uczelni, wydziałów i jednostek międzywydziałowych, a uzyskane dane będą mogły zostać wykorzystane podczas dalszych działań doskonalących jakość kształcenia oraz inne aspekty procesu studiowania. Ponownie przedstawiciele jednostek mieli możliwość odniesienia się do zgromadzonych w badaniach komentarzy a ich odpowiedzi zostały uwzględnione w przygotowanych raportach.  

Raporty mają charakter interaktywny i zostały przygotowane w aplikacji Power BI. Dostęp do raportów posiadają studenci, doktoranci i pracownicy posiadający konta pocztowe w domenie uj.edu.pl. Podczas przeglądania raportów zachęcamy do skorzystania z takich funkcjonalności jak: filtrowanie według edycji badania, filtrowanie według jednostek czy wybór czułości. Prosimy o zwracanie uwagi na dane frekwencyjne zamieszczane przy poszczególnych odpowiedziach.   

Zapraszamy do zapoznania się z raportami: 

 

Badanie Nauczycieli Akademickich (30.05-30.06.2022)  

RAPORT [link

Badanie Nauczycieli Akademickich jest poufnym badaniem ankietowym przeprowadzanym z wykorzystaniem oprogramowania Data Collection, skierowanym do wszystkich nauczycieli akademickich i doktorantów prowadzących zajęcia. Ma ono na celu uzyskanie opinii i sugestii na temat wdrożenia oraz funkcjonowania zdalnego nauczania, w tym oceny i uwag m. in. na tematy: wykorzystanych metod i narzędzi pracy, systemu szkoleń, weryfikacji efektów uczenia się, metod aktywizacji uczestników zajęć.   

Wyniki badania zostały zaprezentowane, wraz z wynikami modułu dotyczącego oceny zdalnego nauczania zamieszczonego w Barometrze Satysfakcji Studenckiej, w raporcie Ewaluacja Zdalnego Nauczania. 

Odniesienia do komentarzy organizatorów badania [link] 

 

Barometr Satysfakcji Studenckiej (11.04-11.07.2022)  

RAPORT [link

Poufne badanie przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania Data Collection skierowane do wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych realizowane cyklicznie od roku akademickiego 2009/2010.   

W badaniu gromadzone są opinie na tematy związane z uczelnią i procesem studiowania (m. in. ocen oferty dydaktycznej, programu studiów, zaplecza infrastrukturalnego, systemu wsparcia studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej, programów wymiany, praktyk studenckich, jednostek międzywydziałowych czy funkcjonowania procedur administracyjnych). Wyniki badania prezentują dane o czynnikach, które mogą wpływać na satysfakcję ze studiowania na uczelni i na danym kierunku.   

W raporcie uwzględniono dane z edycji badań prowadzonych w latach: 2018/2019 - 2021/2022. Wyniki modułu dotyczącego oceny zdalnego nauczania zostały zaprezentowane wraz z danymi z Badania Nauczycieli Akademickich w raporcie Ewaluacja Zdalnego Nauczania (powyżej).   

 

Ocena Zajęć Dydaktycznych (semestr zimowy 14.01-28.02. 2022, semestr letni 03.06-22.09.2022)  

RAPORT  [link

W badaniu mogą uczestniczyć wszyscy studenci UJ oraz doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych. Ocenie podlegają pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, którzy prowadzili zajęcia zakończone w danym semestrze roku akademickiego. Badanie jest realizowane za pośrednictwem indywidualnego konta USOSweb, na którym widnieje lista ankiet dostępnych dla danego studenta. Ankiety dostępne są także w aplikacji Mobilny USOS UJ, którą można pobrać za pośrednictwem serwisów Google Play lub App Store. Wśród pytań zawartych w kwestionariuszu wyodrębnić można część wspólną dla wszystkich jednostek uczelni oraz grupę pytań przypisanych do określonego kierunku oraz typu zajęć.   

Ponadto, każdy student może sformułować własne komentarze dotyczące ocenianego kursu. Ocena odbywa się dwa razy w roku akademickim, na koniec każdego semestru. W celu monitorowania przebiegu zdalnego nauczania do ankiety włączono od roku 2019/2020 pytania dotyczące tej formy zajęć.   

Raport prezentuje przekrojowo wyniki uzyskane w badaniach przeprowadzanych od roku akademickiego 2015/2016. Wyniki szczegółowe są przekazywane władzom jednostek i pełnomocnikom dziekanów ds. ewaluacji jakości kształcenia. Wyniki poszczególnych pracowników są dostępne dla nich na indywidualnych kontach USOSweb [INSTRUKCJA]. 

 

Badanie Programu Studiów (semestr zimowy 14.01-28.02. 2022, semestr letni 03.06-22.09.2022)  

Badanie ma na celu zebranie informacji na temat programu studiów realizowanego w danej jednostce dydaktycznej. Ankiety skierowane są do studentów i doktorantów poprzez USOSweb mają charakter anonimowy. Badanie jest realizowane od zimowego semestru roku akademickiego 2020/2021.  

Wyniki badania zostały przekazane pełnomocnikom dziekanów ds. (ewaluacji) jakości kształcenia i władzom jednostek.  

Zapraszamy do zapoznania się z raportami oraz do udziału w kolejnych edycjach naszych badań. 

Polecamy również
Ocena Zajęć Dydaktycznych 2020/2021, semestr II

Ocena Zajęć Dydaktycznych 2020/2021, semestr II

Badanie Nauczycieli Akademickich 2021

Badanie Nauczycieli Akademickich 2021