Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Akty prawne

Ogólne

Statut UJ

Regulamin organizacyjny UJ

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia UJ

Decyzja nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. studenckiej oceny nauczyciela akademickiego UJ

zmiana Decyzja nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany w składzie Zespołu ds. studenckiej oceny nauczyciela akademickiego UJ oraz zmiany decyzji nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. studenckiej oceny nauczyciela akademickiego UJ

 

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 lutego 2018 roku w sprawie: powołania i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. jakości kształcenia

Zarządzenie nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany nazwy i struktury organizacyjnej Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego - rozwiązanie Sekcji Jakości Kształcenia

Decyzja nr 21 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 maja 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. ankiety oceny nauczyciela akademickiego UJ

Uchwała nr 38/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 9 Rektora UJ z 17 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. jakości kształcenia oraz zmiany zarządzenia nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku w sprawie zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 8 Rektora UJ z 17 stycznia 2017 roku w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pismo okólne nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2013 roku w sprawie: zasad przetwarzania i udostępniania wyników ankietowej oceny osób prowadzących zajecia dydaktyczne i pracowników administracyjnych obsługujących studentów

Uchwała nr 51/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: organizacji potwierdzania efektów uczenia się 

Nieaktualne: Uchwała nr 76/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 czerwca 2015 roku w sprawie: określenia trybu potwierdzania efektów uczenia się

Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 października 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej UJ, w Regulaminie organizacyjnym UJ i w Instrukcji kancelaryjnej UJ

Decyzja nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 listopada 2012 r. w sprawie: powołania Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016

Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 października 2012 roku w sprawie: powołania Pełnomocnika Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia, Pełnomocnika Rektora UJ ds. ewaluacji jakości kształcenia i Pełnomocnika Rektora UJ ds. systemu informacji o ofercie dydaktycznej UJ oraz zmiany zarządzenia nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku w sprawie zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Decyzja nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 października 2010 roku w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku, w sprawie: zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Uchwała nr 33/V/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: utworzenia i wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 29/IV/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w § 24 i w § 27 ust. 4 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulaminy

Ocena zajęć dydaktycznych:

Ocena pracy administracji:

Monitorowanie losów absolwentów:

Programy studiów

Informacje na temat procedury powoływania studiów i przygotowania dokumentacji programów kształcenia znajdują się na stronie: www.ksztalcenie.uj.edu.pl

Szkolnictwo wyższe

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Jakość kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybów tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

Rozporządzenie MNiSW z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia. 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów. 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów

Proces boloński

Komunikat z Leuven (2009)

Komunikat Londyński (2009)

Komunikat Bergeński (2005)

Komunikat Berliński (2003)

Komunikat Praski (2001)

Deklaracja Bolońska (1999)

Deklaracja Sorbońska (1998)