Przejdź do głównej treści

Polityka antyplagiatowa

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury i przepisy

Krajowe akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Wewnątrzuniwersyteckie akty prawne

 

Zarządzenie nr 155 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku
w sprawie: elektronicznego archiwizowania rozpraw doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Uchwała nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

archiwalne:

Zarządzenie nr 20 Rektora UJ z 18 lutego 2019 roku W sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac (wraz ze zmianami).

Zarządzenie nr 24 Rektora UJ z 27 lutego 2019 roku W sprawie: zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Zarządzenie nr 20 Rektora UJ z 18 lutego 2019 roku W sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Zarządzenie nr 33 Rektora UJ z 4 maja 2018 roku W sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych

Zarządzenie nr 103 Rektora UJ z 16 października 2017 roku W sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych

Weryfikacja antyplagiatowa prac dyplomowych

Procedurę złożenia pisemnej pracy dyplomowej określa Regulamin studiów oraz Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac 

Prace zdeponowane przez studentów w Archiwum Prac (www.ap.uj.edu.pl) są automatycznie poddawane weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym oraz pomocniczo w Otwartym Systemie Antyplagiatowym. Promotor pracy otrzymuje na uczelniane konto pocztowe powiadomienie o zakończeniu weryfikacji JSA. W Archiwum Prac należy zaakceptować raport z systemu antyplagiatowego (jeżeli praca nie wykazuje nieuprawnionych zapożyczeń) i skierować pracę do recenzji. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do jednostki przeprowadzającej egzamin dyplomowy. W momencie, kiedy recenzenci uzupełnią recenzje - praca jest gotowa do obrony. W przypadku, gdy oryginalność pracy budzi wątpliwości, promotor nie zatwierdza pracy w AP i pisemnie informuje o zaistniałej sytuacji dziekana a dziekan Rektora poprzez złożenie wniosku o wszczęście postępowania wyjaśniającego (par. 13 Regulaminu studiów). 

Procedurę elektronicznego archiwizowania rozpraw doktorskich reguluje Zarządzenie nr 155 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania rozpraw doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Sczegółowe instrukcje dla promotorów i studentów znajdują się na stronie: http://usosownia.uj.edu.pl/ap