Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Materiały promocyjne

⭐ Ocena Zajęć Dydaktycznych 23/24L

⭐ Barometr Satysfakcji Studenckiej

⭐ Ocena Zajęć Dydaktycznych 23/24Z

Termin badania: 12 stycznia – 26 lutego 2024

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podręczny glosariusz

ankieta Survey
Badanie kandydatów na studia Monitoring of prospective Jagiellonian University students
Barometr Satysfakcji Studenckiej Barometer of Students’ Satisfaction
Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia Development and Quality of Education Office
Centrum Wsparcia Dydaktyki Centre for Academic Support
efekty kształcenia Learning outcomes (to attain)
kursy dokształcające Continuing education courses
kwestionariusz questionnaire
Monitorowanie Losów Absolwentów UJ Monitoring the Jagiellonian University Alumni’s Career
ocena kursu Ars Docendi Evaluation of the Ars Docendi course
Ocena pracy administracji /ocena studencka Evaluation of the University administrative staff's performance
Ocena zajęć dydaktycznych Evaluation of the University Courses
Pelnomocnik Rektora Rector’s Proxy for ..
pełnomocnicy Proxy/proxies
Pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia Rector's Proxy for Quality of Education
Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia Proxy for Evaluation of Quality in Education
Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia Rector's Proxy for Education Quality
Polska Komisja Akredytacyjna – PKA Polish Accreditation Committee
program nauczania / program kształcenia teaching programme
pytania do ankiety / wzór Questionnaire questions / template
regulamin regulations
rozporządzenie Regulation
semestr term
Stała Senacka Komisja ds. Nauczania Senate Regular Committee on Education
student oceniający Student assessor
studia doktoranckie The third-cycle programmes /doctoral studies
studia jednolite magisterskie long-cycle study programmes
studia podyplomowe post-graduate study programmes
studia trzeciego stopnia third-cycle study programmes
Tydzień Jakości Kształcenia Education Quality Week
Uczelniana komisja dydaktyczna Samorządu Studenckiego Jagiellonian University Students’ Council Committee for Educational Affairs
Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia University System for Education Quality Enhancement
udział w ankiecie Participation eg. level
Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Faculty Team for Education Quality Enhancement