Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podręczny glosariusz

ankieta Survey
Badanie kandydatów na studia Monitoring of prospective Jagiellonian University students
Barometr satysfakcji studentów UJ Barometer of students’ satisfaction
Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi Jagiellonian Center for Education Quality Enhancement – Ars Docendi
Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich the JU Center for Fostering Quality Education and Student Affairs
efekty kształcenia Learning outcomes (to attain)
kursy dokształcające Continuing education courses
kwestionariusz questionnaire
Monitorowanie losów absolwentów UJ Monitoring the Jagiellonian University Alumni’s career
ocena kursu Ars Docendi Evaluation of the Ars Docendi course
Ocena pracy administracji /ocena studencka Evaluation of the University administrative staff's performance
Ocena zajęć dydaktycznych Evaluation of the University courses
Pelnomocnik Rektora Rector’s Proxy for ..
pełnomocnicy Proxy/proxies
Pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia Proxy for Education Quality Enhancement
Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia Proxy for Evaluation of Quality in Education
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Rector's Proxy for Education Quality
Polska Komisja Akredytacyjna – PKA Polish Accreditation Committee
program nauczania / program kształcenia teaching programme
pytania do ankiety / wzór Questionnaire questions / template
regulamin regulations
rozporządzenie Regulation
Sekcja Jakości Kształcenia Section for Education Quality
Sekcja Karier The Jagiellonian University Career Services
semestr term
Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ Rector’s Regular Committee on Didactics Development and Education Quality
Stała Senacka Komisja ds. Nauczania Senate Regular Committee on Education
student oceniajacy Student assessor
studia doktoranckie The third-cycle programmes /doctoral studies
studia jednolite magisterskie long-cycle study programmes
studia podyplomowe post-graduate study programmes
studia trzeciego stopnia third-cycle study programmes
Tydzień Jakości Kształcenia Quality Education Week
Uczelniana komisja dydaktyczna Samorządu Studenckiego Jagiellonian University Students’ Council Committee for Educational Affairs
Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia University System for Education Quality Enhancement
udział w ankiecie Participation eg. level
Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Faculty Team for Education Quality Enhancement