Przejdź do głównej treści

Badania i ankiety

Ocena zajęć dydaktycznych

Jaki jest nasz cel?

Chcemy monitorować jakość prowadzonych na UJ zajęć dydaktycznych, by poznać ich słabe i mocne strony oraz lepiej zarządzać ofertą dydaktyczną UJ.

Zebrane i opracowane wyniki, będące zarazem jednym z elementów systemu oceny pracy kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, są podstawą do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.

Jak to robimy?

W badaniu mogą uczestniczyć wszyscy studenci UJ, w tym doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych. Ocenie podlegają pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, którzy prowadzili zajęcia zakończone w danym semestrze akademickim. Oceniane są wszystkie kursy realizowane w ramach programu studenta. Badanie OZD jest realizowane za pośrednictwem indywidualnego konta USOSweb (internetowa wersja Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów UJ), na którym widnieje lista ankiet dostępnych dla danego studenta. Ankiety dostępne są także w aplikacji Mobilny USOS UJ, którą można pobrać za pośrednictwem serwisów Google Play (link) lub App Store (link). Wśród pytań zawartych w kwestionariuszu wyodrębnić można część wspólną dla wszystkich jednostek uczelni oraz grupę pytań przypisanych do określonego kierunku oraz typu zajęć. Ponadto, każdy student może sformułować własne komentarze dotyczące ocenianego kursu. Ocena odbywa się dwa razy w roku akademickim, na koniec każdego semestru (letnia edycja badania składa się z dwóch etapów, przed i po przerwie wakacyjnej). Ocena semestru zimowego trwa 6 tygodni, a letniego łącznie 10 tygodni (6 przed i 4 po przerwie wakacyjnej).

Zarządzenie nr 7 Rektora UJ z 14 stycznia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych

Ankiety w systemie USOSweb przeprowadzane są z poszanowaniem zasady dobrowolności i poufności. Dane, mające postać zbiorczych tabel, podlegają statystycznemu opracowaniu. Raporty z uzyskanych wyników zostają przekazane władzom oraz kierownikom podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.

Anonimowość i poufność w semestralnej ocenie zajęć w systemie USOS

Anonimowość i poufność danych to dwie powszechnie stosowane techniki mające na celu ochronę danych osób badanych. Anonimowość to niemożność identyfikacji tożsamości jednostki badanej. Anonimowość internetowa to pogląd niektórych internautów, zgodnie z którym korzystając z zasobów sieciowych pozostają anonimowi. W rzeczywistości, przy każdym połączeniu z serwerem zapisywany jest adres IP komputera, a dostawca usług internetowych przechowuje informacje o tym któremu użytkownikowi przydzielono konkretny adres IP (stały IP lub w danym momencie zmienny IP). W praktyce dostawcy Internetowi mają obowiązek przechowywania danych przez określony czas (tzw. retencja danych). Druga z podstawowych kategorii bezpieczeństwa danych to poufność, czyli ochrona danych przed odczytem i kopiowaniem przez osobę nieupoważnioną. Jest to ochrona nie tylko całości danych, ale również ich fragmentów.

Co robimy, by zachować anonimowość osób badanych i poufność informacji w elektronicznej ocenie zajęć prowadzonej za pomocą systemu USOS?

 • Anonimowość badanych jest zapewniana poprzez oddzielenie danych o tożsamości osób badanych od informacji, jakich one udzielają (ocen konkretnych zajęć). Tworzone są dwie tablice danych: osobowa i informacyjna.
 • Informacja o tym, że ktoś udzielił odpowiedzi jest przechowywana w tabeli osobowej w celu zapobieżenia wielokrotnego wypełnienia danej ankiety (osoba – zajęcia – prowadzący).
 • Informacja o tym jakich odpowiedzi udzielili studenci jest przechowywana w tabeli informacji, analiza odpowiedzi dotyczących oceny zajęć odnosi się tylko do tablicy informacji.
 • Nie ma możliwości połączenia tablicy osób z tablicą informacji, ponieważ usuwane są identyfikatory w obu tabelach łączące osobę z jej odpowiedziami (w praktyce nie wiemy nic o osobie oceniającej, znamy tylko oceny dla danego pracownika i przedmiotu).
 • Żaden oceniany pracownik nie wie, kto i jak oceniał prowadzone przez niego zajęcia; otrzymuje tylko wgląd w ocenę zbiorczą w swoim profilu na USOSie plus możliwość czytania komentarzy do zajęć.
 • Żaden pracownik nie wie, jak oceniany jest jego kolega z jednostki; wiedzę o ocenie pracowników w jednostce posiada jedynie dziekan oraz pełnomocnik dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia w tej jednostce.
 • Na pełnomocnikach dziekanów i upoważnionych osobach spoczywa obowiązek zachowania poufności danych.
 • Do porównawczej analizy danych z oceny zajęć każdy pełnomocnik ds. ewaluacji jakokości kształcenia otrzymuje tylko tabelę z danymi zbiorczymi.
 • Informacje dotyczące frekwencji są wykorzystywane przez koordynatora ankiet i pełnomocników ds. ewaluacji jakości kształcenia jako element systemu kontroli i reagowania w trakcie trwania oceny zajęć.
 • Każdy pełnomocnik jest również zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych i gromadzonych danych o ocenie zajęć.

Jaki jest tego efekt?

Studenckie oceny stanowią istotny element analizy własnej pracy oraz okresowej oceny pracownika naukowo-dydaktycznego i dydaktycznego. Wspomagają także kierowników jednostek w podejmowaniu decyzji o realizowanych w ramach programu studiów kursach i ich prowadzących. Dodatkowo, wysoko ocenionym dydaktykom przyznawane są wyróżnienia za wysoką jakość pracy.

Listy osób dotychczas wyróżnionych za wysoką jakość pracy dydaktycznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla nauczycieli akademickich

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nauczyciele akademiccy podlegają ocenie okresowej, uwzględniającej ich działania w zakresie wypełniania obowiązków, odpowiednio dla pracowników zatrudnionych na etacie dydaktycznym - związanych z kształceniem i wychowywaniem studentów lub doktorantów, dla pracowników zatrudnionych na etacie badawczo-dydaktycznym - dodatkowo związanych z prowadzeniem działalności naukowej. Ponadto w ocenie wszystkich grup pracowników uwzględnia się działania w obszarze prac organizacyjnych na rzecz uczelni i podnoszenia kompetencji zawodowych, a także przestrzeganie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o własności przemysłowej. Ocena przeprowadzana jest raz na cztery lata a jej wynik może być pozytywny lub negatywny. Dwukrotne otrzymanie oceny negatywnej skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy. W ocenie okresowej uwzględnia się wyniki oceny studentów i doktorantów pracy nauczyciela akademickiego. Uczelnia jest zobligowana do umożliwienia, co najmniej raz w roku akademickim, oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim, na podstawie Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zarządzenia nr 113 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazano kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich, obejmującej okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku. Wyniki oceny nauczyciela akademickiego przez studentów i doktorantów uwzględniane są w ocenie okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych.

Na podstawie Regulaminu akcji ankietowych wprowadzonego Zarządzeniem nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 stycznia 2015 roku (wraz z późniejszymi zmianami Zarządzenie nr 121 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych wskazano, iż w ocenie okresowej pracownika uwzględnia się wyniki, uzyskane przez nauczyciela akademickiego w odpowiedzi na pytania zawarte w module A ankiety (wykaz 5 pytań ogólnouniwersyteckich modułu A) udostępnianej studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych w systemie USOSweb w każdym semestrze roku akademickiego. Pozostałe moduły ankiety obejmują pytania dodatkowe do typów zajęć, określone przez część wydziałów oraz pole komentarza.

Uzyskana przez pracownika ocena jest średnią ocen odpowiedzi na pytania ogólnoakademickie ważoną przez liczbę oceniających dane zajęcia osób, wyrażoną w skali punktowej 0-100. Na podstawie wyników punktowych uzyskanych przez wszystkie osoby prowadzące zajęcia tworzone są kategorie opisowe i porównawcze. Kategorie opisowe odzwierciedlają ocenę osoby prowadzącej zajęcia w podziale na pięć grup (0-20 pkt, 21-40 pkt, 41-60 pkt, 61-80 pkt, 81-100 pkt), kategorie porównawcze powstają poprzez przeliczenie ocen do skali stenowej przybierającej wartości od 1 do 10. Następnie wartości skali stenowej dzielone są na pięć grup, zgodnych z częstością występowania poszczególnych wyników wśród wszystkich ocenionych dydaktyków na Uniwersytecie (1-2 sten, 3-4 sten, 5-6 sten, 7-8 sten, 9-10 sten). Wynik każdego pracownika wyrażany jest w postaci: średniej z ocen (skala 1-5), pozycji na skali punktowej (skala 1-100) oraz stenowej (grupy 1-10).

Wyniki Oceny Zajęć Dydaktycznych dostępne są dla pracowników po zakończeniu akcji ankietowej w systemie USOSweb (instrukcja), wyniki sumaryczne z akcji ankietowych realizowanych w danym roku akademickim dostępne są również w Portalu Informacyjnym (instrukcja). Zbiorcze wyniki dla pracowników przygotowywane są przez Biuro Doskonalenia Kompetencji Centrum Wsparcia Dydaktyki i przekazywane pełnomocnikom dziekanów ds. (ewaluacji) jakości kształcenia (Wydziałowe Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia).

Podstawa prawna:

Przepisy zewnętrzne:

Art. 115. 1. Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem:
1) dydaktycznym – należy kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów;
2) badawczym – należy prowadzenie działalności naukowej lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów;
3) badawczo-dydaktycznym – należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.
2. Nauczyciel akademicki jest obowiązany do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stałego podnoszenia kompetencji zawodowych.

(…) Art. 123. 1. Poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku: 1) otrzymania oceny negatywnej, o której mowa w art. 128 ust. 1; 2) podjęcia lub wykonywania dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora, o której mowa w art. 125 ust. 1. 2. Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania dwóch kolejnych ocen negatywnych, o których mowa w art. 128 ust. 1.

(…) Art. 128. 1. Nauczyciel akademicki, z wyjątkiem rektora, podlega ocenie okresowej, w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 115, oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej. Ocena okresowa może być pozytywna albo negatywna.

2. Ocena okresowa jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek rektora. W przypadku nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz z odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej, termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.

3. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa rektor po zasięgnięciu opinii senatu, związków zawodowych, samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów. Opinia jest przedstawiana w terminie wskazanym we wniosku o jej wyrażenie, nie krótszym niż 30 dni. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. Kryteria nie mogą dotyczyć obowiązku uzyskania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora. Kryteria przedstawia się nauczycielowi akademickiemu przed rozpoczęciem okresu podlegającego ocenie.

4. Uczelnia umożliwia studentom i doktorantom dokonanie co najmniej raz w roku akademickim oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem.

5. Zasady dokonywania oceny, o której mowa w ust. 4, określa rektor.

6. Przy dokonywaniu oceny okresowej uwzględnia się ocenę, o której mowa w ust. 4.

7. Od wyniku oceny okresowej przysługuje odwołanie do rektora.

8. W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena okresowa jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

Przepisy wewnętrzne:

 • Fragm. Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 29 maja 2019 roku (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami nr 97/XI/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku i nr 19/III/2020 z dnia 25 marca 2020 roku)

§ 184 1. Nauczyciel akademicki podlega ocenie okresowej, w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 115 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz przestrzegania prawa autorskiego, praw pokrewnych i prawa własności przemysłowej. 2. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny określa Rektor w zarządzeniu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 3. Nauczyciel akademicki jest uprawniony do zapoznania się z dokumentami związanymi z jego oceną oraz do składania wyjaśnień w toku postępowania oceniającego. 4. Od wyniku oceny okresowej przysługuje odwołanie do Rektora.

Rozdział 7 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem

§ 186 Stosunek pracy z nauczycielem akademickim może zostać rozwiązany za wypowiedzeniem w przypadkach określonych w ustawie – Kodeks pracy oraz w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 187 1. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim może być rozwiązany za wypowiedzeniem w szczególności w przypadku: 1) otrzymania negatywnej oceny okresowej; 2) podjęcia lub kontynuowania bez zgody Rektora dodatkowego zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową; 3) niezłożenia w terminie określonym w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej lub złożenia takiego oświadczenia u innego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową. 2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 3. Przez koniec semestru rozumie się ostatni dzień miesiąca, w którym kończy się dany semestr.

 • Fragm. Regulamin Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

§ 10 1. Nauczyciel akademicki i pracownik niebędący nauczycielem akademickim podlega ocenie okresowej, której podstawowymi celami jest motywowanie pracowników, planowanie ich rozwoju oraz wskazywanie obszarów wymagających doskonalenia. 2. Rektor, w drodze zarządzenia, określa kryteria oceny okresowej dla poszczególnych rodzajów stanowisk oraz tryb tej oceny, podmiot dokonujący oceny, czas, zasady jej przeprowadzania (z uwzględnieniem wypełniania obowiązków, które spowodowały obniżenie pensum lub zmianę warunków zatrudnienia), a także możliwe następstwa wyniku oceny. 3. Ocena okresowa pracownika niebędącego nauczycielem akademickim jest dokonywana nie częściej niż raz na dwa lata. Od wyniku oceny okresowej przysługuje odwołanie do Rektora. 4. Pracownik ma prawo wglądu do dokumentów oceny.

§ 4 Przy dokonywaniu oceny okresowej nauczyciela akademickiego brane jest pod uwagę wypełnianie obowiązków, z powodu których nastąpiła zmiana warunków zatrudnienia, o której mowa w § 1 ust. 7 i 8, albo zniżka pensum, o której mowa w § 2.

§ 1 Określa się kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego, obejmującej okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku (…)

§ 1 (…) 2. Celem akcji oceny zajęć dydaktycznych jest poprawa jakości dydaktyki na Uniwersytecie Jagiellońskim poprzez gromadzenie i analizę informacji dotyczących oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i doktorantów oraz oceny prowadzonych zajęć, dokonywanej przez studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów. Wyniki oceny dokonywanej przez studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów stanowią jedno z kryteriów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez pracownika UJ.

§ 1 W Regulaminie ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych, w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Moduł A – obejmuje pytania odnoszące się do oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych dokonywanej przez studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz doktorantów i obowiązuje w sposób jednolity wszystkie jednostki organizacyjne UJ prowadzące działalność dydaktyczną. Prorektor UJ ds. dydaktyki, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność dydaktyczną, może wyrazić zgodę na zmianę treści pytań zawartych w kwestionariuszu, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką prowadzonych w tej jednostce zajęć. Wyniki oceny uzyskanej przy wykorzystaniu tego modułu są uwzględniane przy dokonywaniu okresowej oceny nauczycieli akademickich, o której mowa w § 173 ust. 1 Statutu UJ”.

Zgodnie z zasadami oceny okresowej nauczyciela akademickiego na UJ, jednym z uwzględnianych kryteriów jest ocena nauczyciela akademickiego przez studentów i doktorantów, której zasady są ustalone w Regulaminie ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych (Zarządzenie nr 7 Rektora UJ z 14 stycznia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych).

Zgodnie z przywołanym regulaminem, w obliczeniu wyniku będącego podstawą oceny nauczyciela przez studentów i doktorantów uwzględniane są odpowiedzi z ankiet oceny zajęć dydaktycznych wyłącznie na pytania ogólnouniwersyteckie (5 pytań). Sposób obliczania wyniku przedstawiony w regulaminie, określa następującą metodę podawania wyniku: najpierw obliczana jest średnia ocena dla pojedynczych zajęć jako średnia arytmetyczna z wszystkich odpowiedzi na pytania ogólnouniwersyteckie dotyczących danych zajęć. Następnie z tych średnich ocen pojedynczych zajęć obliczany jest wynik dla pracownika jako średnia ważona, gdzie wagą jest liczba osób oceniających pojedyncze zajęcia. Po każdej edycji ankietowej oceny zajęć dydaktycznych (co semestr), wyniki dla pracowników są obliczane w Biurze Doskonalenia Kompetencji i przesyłane zarówno do wydziałowych Pełnomocników dziekanów ds. (ewaluacji) jakości kształcenia. Podsumowany wynik całoroczny przesyłany jest do systemu SAP. Jest to wynik uwzględniany w ocenie okresowej nauczyciela akademickiego.

Sposób prezentowania wyników ankietowej oceny zajęć dydaktycznych w USOSweb nie jest w pełni dostosowany do funkcjonującego na uczelni sposobu obliczania wyniku pracownika wliczającego się do oceny okresowej (zasady są ustalone w Regulaminie ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych przywołanym powyżej). Przyczyną jest brak elastyczności systemu USOS. USOS jest wykorzystywany na wielu uczelniach w ramach konsorcjum MUCI, które mają dowolność w określaniu sposobu obliczania wyniku pracownika wliczającego się do oceny okresowej. Na wszystkich tych uczelniach USOS prezentuje wyniki w taki sam, stały sposób.

W systemie USOSweb średni wynik pytań ogólnouniwersyteckich prezentowany jest z opisem “Średnia z pytań ogólnouniwersyteckich (skala od 1 do 5) - wliczana do oceny okresowej pracownika” - jednak sposób obliczania tej średniej jest różny od sposobu zapisanego w regulaminie ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych. Ogólnie mówiąc, w USOSweb najpierw obliczana jest średnia ocena dla pojedynczego pytania jako średnia arytmetyczna z wszystkich odpowiedzi na dane pytanie. Następnie z tych średnich ocen pojedynczych pytań obliczany jest wynik końcowy, jako średnia arytmetyczna. Kolumna o nazwie “średnia ważona” widoczna w zakładce wyniki ankiet w USOSweb, służy do uwzględniania wagi danego pytania – możliwe jest takie skonstruowanie ankiety, w którym różne pytania mają różną wagę, z różną siłą wpływają na wynik końcowy. Na naszej uczelni wszystkie pytania mają wagę równą 1, dlatego wyniki w kolumnie “średnia ważona” są takie same jak w kolumnie “średnia arytmetyczna”.

Różnica w sposobie obliczania skutkuje możliwą niewielką różnicą w prezentowanym średnim wyniku z odpowiedzi na pytania ogólnouniwersyteckie. Różnica jest widoczna wyłącznie w sytuacji, w której wysłano ankiety z nieuzupełnionymi wszystkimi odpowiedziami na pytania ogólnouniwersyteckie.

W witrynie USOSweb osoba prowadząca widzi wyniki swoich ankiet oraz średnie wyniki odpowiedzi na całym uniwersytecie w kontekście akcji ankietowych. Jeśli zajęcia są prowadzone przez wielu prowadzących, pracownik ma dostęp nadal tylko do wyników swoich ankiet. Jedyna sytuacja, w której pracownik mógłby zobaczyć wyniki ankiet innego pracownika, jest skutkiem błędnie wypełnionej ankiety przez uczestnika zajęć. Zdarzają się sytuacje (pojedyncze w skali roku akademickiego), w których uczestnik nie pamięta, jak nazywała się osoba prowadząca zajęcia, lub omyłkowo uzupełni ankietę osobie X mając na myśli osobę Y – w takim przypadku osoba X wśród wyników swoich ankiet zobaczy wynik, który de facto dotyczy osoby Y. Aby uniknąć takiej sytuacji, przed wysłaniem uzupełnionej ankiety student otrzymuje komunikat z prośbą o upewnienie się, czy poprawnie wprowadził informacje do formularza. 

Dodatkowo w witrynie USOSweb został udostępniony przycisk do generowania wyników z Oceny Zajęć Dydaktycznych do pliku w formacie PDF. Zasady generowania raportu oraz opis poszczególnych elementów raportu znajdują się w instrukcji (jest dostępna po zalogowaniu).