Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelniany System
Doskonalenia Jakości Kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia
dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ

Justyna BugajDoktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej.  Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Aktywna uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji, w tym członkini Quality Asurance  Board projektu UNA Europa (1EUROPE), Sustainable Quality Enhancement in Higher Education Learning and Teaching (SQELT) oraz kierowniczka projektu Mistrzowie Dydaktyki. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, strategicznym zarządzaniem, zarządzaniem jakością (nie tylko kształcenia), a także wsparciem organizacyjnym i budowaniem relacji z pracownikami. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

Jakość kształcenia rozumiem szeroko. To różne działania podejmowane przez nauczycieli akademickich, studentów, kadrę zarządzającą uczelnią i pracowników administracji. Nie sprowadza się tylko do analizy opinii studentów dotyczących zajęć dydaktycznych, ani do pracy nad pożądanym miejscem w rankingu krajowym, czy międzynarodowym. Dla Nas jakość kształcenia jest częścią naszej pracy i współpracy na uniwersytecie.

Bugaj J., Szarucki M., "Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce", Przegląd Organizacji, vol. 2, 2019

Bugaj J., Rybkowski R., "The Use of International Rankings in The Formulation of a University’s Strategic Goals – the Polish Perspective", Journal of Economics & Management, 2018:34, 39-57

Bugaj J., "Cechy modelu przedsiębiorczego uniwersytetu : analiza przypadku polskiej uczelni publicznej/ Model of entrepreneurial university : case study of Polish public university", w: Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami : wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo, (red.) Z. J. Makieła, M. M. Stuss, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2018, 182-193

Bugaj J., Szarucki M., "Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 2018: 161, 133-145

Bugaj J., Szarucki M., "Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej", w: Zarządzanie restrukturyzacją. Procesy i struktury w obliczu zmian, red. A. Jaki, T. Rojek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2017, 53-62

Bugaj J., Barczak B., "The restructuring of a higher education institution as an example of strategic change and cooperation in an organisational network", w: Contemporary  issues  and  challenges  of  the  organization  management  process:  models, implementation, interrelation, red. T. Rojek, A. Jaki, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków, 2017, 227-238

Bugaj J., "Oczekiwania wobec nauczycieli akademickich w kontekście wybranych modeli uniwersytetów", w: Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2017, 129-140

Bugaj J., "Wynagradzanie za efekty pracy nauczycieli akademickich – analiza przypadku Uniwersytetu Islandzkiego", Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2016:2(48), 63-80

Bugaj J., "Strategy of organisational development : a case study of Utrecht University", w: Faces of contemporary management, red. B. Kożuch, K. Sienkiewicz-Małyjurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2016, 143-153

Bugaj J., Uniwersyteckie Strategie Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Akademickich w Polsce/ The University Strategies for the Professional Development of Academic Teachers in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2016

Bugaj J., "Analiza strategiczna uczelni : model kryteriów analizy SWOT", w: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : uwarunkowania, trendy, perspektywy, red. W. Sroka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń, 2016, 73-90

Bugaj J., "Budowanie proaktywnej strategii rozwoju uniwersytetu (Building university strategy", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016: 420, 26-35

Bugaj J., "Działalność dydaktyczna praktyków w kontekście jakości kształcenia – analiza przypadku", Edukacja ekonomistów i menedżerów, 2015:2(36), 131-145

Bugaj J., "Centrum doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich: przykłady praktyk niemieckich i polskich Centre for teacher competence: German and Polish case studies", w: Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, red. P. Wachowiak, S. Winch, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015, 387-398

Bugaj J. "Bilansowanie kompetencji nauczycieli akademickich – rekomendacje dla procesu", w: Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, red. J. S. Kardas, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, 2014, 197-207


Publikacje dostępne na platformie Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Bugaj

dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ
E-mail: j.bugaj@uj.edu.pl
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Adres: ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
telefon do jednostki: 12 664-5791