Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelniany System
Doskonalenia Jakości Kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia
- dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ

dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, kierownik Zakładu Kultury Amerykańskiej w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. W latach 2016-2019 – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych, pozostaje nadal ekspertem PKA. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie nagrodzony grantami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012; York University). W swoich zainteresowaniach badawczych skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu północnoamerykańską oraz europejską polityką wobec szkolnictwa wyższego. Autor lub współautor licznych raportów dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego, zamawianych między innymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Autor wielu publikacji dotyczących polityki wobec szkolnictwa wyższego, w tym dwu monografii: Upadek stopni - stopnie upadku. Problemy amerykańskiego szkolnictwa wyższego, Kraków: WAM, 2011 oraz Ziemią i pieniędzmi. Początki federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1787-1890, Kraków: WUJ, 2012.

 

 

Powołanie:

Decyzja nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 października 2022 roku w sprawie: zmiany w składzie Zespołu ds. analizy programów studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zmiany decyzji nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. analizy programów studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 115 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 września 2022 roku w sprawie: powołania i określenia zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. jakości kształcenia (01.08.2022 - 31.08.2024)

Paweł Chmielnicki, Dobrochna Minich, Radosław Rybkowski, Michał Stachura, Konrad Szocik (2021), The COVID-19 Pandemic as an Opportunity for a Permanent Reduction in Civil, “Studia Iuridica Lublinensia”, XXX (4), DOI: 10.17951/sil.2021.30.4.77-109, p. 78-108.

Aleksandra Lis, Radosław Rybkowski, (2021) Linkages between Academic Culture and Management in Polish Higher Education, [w:] Bruno Broucker, Rosalind Pritchard, Göran Melin and Clare Milsom (red.), Sustaining the Future of Higher Education, vol. 2, Leiden: Brill, DOI: 10.116/9789004467804_009, p. 136-152.

Stosunki międzynarodowe w szkole wyższej. Praktyka (2019), „Sprawy Międzynarodowe”, 1 (72)/2019, DOI: 10.35757/SM.2019.72.1.03, p. 37-49. (Teaching International Relations in practice)

Uniwersytet współpracujący: nauka we współpracy ze społeczeństwem (2019), [w:] Monika Banaś, Franciszek Czech, Małgorzata Kołaczek (red.), Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, Kraków: Księgarnia Akademicka, Book chapter. DOI: 10.12797/9788381381529.01, p. 11-27 (Collaborative university: science in collaboration with society, [in:] Collaboration of higher education institutions and NGOs as the driving force for civic society).

Edukacyjna bańka? Zadłużenie amerykańskich studentów a wyzwania polityki wobec szkolnictwa wyższego (2018), „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 1 (51)/2018, p. 97-115. (Educational bubble? Student debt in the USA as the challenge to higher education policy)

 
Email: radoslaw.rybkowski@uj.edu.pl
Telefon: 606552697
 
Zakład Kultury Amerykańskiej
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Adres: Władysława Reymonta 4, 30-059 Kraków
telefon do jednostki: 12 663 27 57

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poprzednie kadencje

dr hab. Justyna Bugaj, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej.  Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Aktywna uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji, w tym członkini Quality Asurance  Board projektu UNA Europa (1EUROPE), Sustainable Quality Enhancement in Higher Education Learning and Teaching (SQELT) oraz kierowniczka projektu Mistrzowie Dydaktyki. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, strategicznym zarządzaniem, zarządzaniem jakością (nie tylko kształcenia), a także wsparciem organizacyjnym i budowaniem relacji z pracownikami. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce

Powołanie: 

Jakość kształcenia rozumiem szeroko. To różne działania podejmowane przez nauczycieli akademickich, studentów, kadrę zarządzającą uczelnią i pracowników administracji. Nie sprowadza się tylko do analizy opinii studentów dotyczących zajęć dydaktycznych, ani do pracy nad pożądanym miejscem w rankingu krajowym, czy międzynarodowym. Dla Nas jakość kształcenia jest częścią naszej pracy i współpracy na uniwersytecie.

 

Wybrane publikacje:

Bugaj J., Szarucki M., "Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce", Przegląd Organizacji, vol. 2, 2019

Bugaj J., Rybkowski R., "The Use of International Rankings in The Formulation of a University’s Strategic Goals – the Polish Perspective", Journal of Economics & Management, 2018:34, 39-57

Bugaj J., "Cechy modelu przedsiębiorczego uniwersytetu : analiza przypadku polskiej uczelni publicznej/ Model of entrepreneurial university : case study of Polish public university", w: Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami : wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo, (red.) Z. J. Makieła, M. M. Stuss, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2018, 182-193

Bugaj J., Szarucki M., "Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 2018: 161, 133-145

Bugaj J., Szarucki M., "Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej", w: Zarządzanie restrukturyzacją. Procesy i struktury w obliczu zmian, red. A. Jaki, T. Rojek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2017, 53-62

Bugaj J., Barczak B., "The restructuring of a higher education institution as an example of strategic change and cooperation in an organisational network", w: Contemporary  issues  and  challenges  of  the  organization  management  process:  models, implementation, interrelation, red. T. Rojek, A. Jaki, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków, 2017, 227-238

Bugaj J., "Oczekiwania wobec nauczycieli akademickich w kontekście wybranych modeli uniwersytetów", w: Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2017, 129-140

Bugaj J., "Wynagradzanie za efekty pracy nauczycieli akademickich – analiza przypadku Uniwersytetu Islandzkiego", Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2016:2(48), 63-80

Bugaj J., "Strategy of organisational development : a case study of Utrecht University", w: Faces of contemporary management, red. B. Kożuch, K. Sienkiewicz-Małyjurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2016, 143-153

Bugaj J., Uniwersyteckie Strategie Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Akademickich w Polsce/ The University Strategies for the Professional Development of Academic Teachers in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2016

Bugaj J., "Analiza strategiczna uczelni : model kryteriów analizy SWOT", w: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : uwarunkowania, trendy, perspektywy, red. W. Sroka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń, 2016, 73-90

Bugaj J., "Budowanie proaktywnej strategii rozwoju uniwersytetu (Building university strategy", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016: 420, 26-35

Bugaj J., "Działalność dydaktyczna praktyków w kontekście jakości kształcenia – analiza przypadku", Edukacja ekonomistów i menedżerów, 2015:2(36), 131-145

Bugaj J., "Centrum doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich: przykłady praktyk niemieckich i polskich Centre for teacher competence: German and Polish case studies", w: Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, red. P. Wachowiak, S. Winch, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015, 387-398

Bugaj J. "Bilansowanie kompetencji nauczycieli akademickich – rekomendacje dla procesu", w: Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, red. J. S. Kardas, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, 2014, 197-207

Jakość kształcenia akademickiego, (red.) J. M. Bugaj, M. Budzanowska-Drzewiecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2022


Publikacje dostępne na platformie Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Bugaj