Przejdź do głównej treści

Badania i ankiety

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Ocena zajęć dydaktycznych

Jaki jest nasz cel?

Chcemy monitorować jakość prowadzonych na UJ zajęć dydaktycznych, by poznać ich słabe i mocne strony oraz lepiej zarządzać ofertą dydaktyczną UJ.

Zebrane i opracowane wyniki, będące zarazem jednym z elementów systemu oceny pracy kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, są podstawą do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.

Jak to robimy?

W badaniu mogą uczestniczyć wszyscy studenci UJ, w tym doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych. Ocenie podlegają pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, którzy prowadzili zajęcia zakończone w danym semestrze akademickim. Oceniane są wszystkie kursy realizowane w ramach programu studenta. Badanie OZD jest realizowane za pośrednictwem indywidualnego konta USOSweb (internetowa wersja Uczelnianego Systemu Obsługi Studiów UJ), na którym widnieje lista ankiet dostępnych dla danego studenta. Ankiety dostępne są także w aplikacji Mobilny USOS UJ, którą można pobrać za pośrednictwem serwisów Google Play (link) lub App Store (link). Wśród pytań zawartych w kwestionariuszu wyodrębnić można część wspólną dla wszystkich jednostek uczelni oraz grupę pytań przypisanych do określonego kierunku oraz typu zajęć. Ponadto, każdy student może sformułować własne komentarze dotyczące ocenianego kursu. Ocena odbywa się dwa razy w roku akademickim, na koniec każdego semestru (letnia edycja badania składa się z dwóch etapów, przed i po przerwie wakacyjnej). Ocena semestru zimowego trwa 6 tygodni, a letniego łącznie 10 tygodni (6 przed i 4 po przerwie wakacyjnej).

Zarządzenie nr 7 Rektora UJ z 14 stycznia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych

Ankiety w systemie USOSweb przeprowadzane są z poszanowaniem zasady dobrowolności i poufności. Dane, mające postać zbiorczych tabel, podlegają statystycznemu opracowaniu. Raporty z uzyskanych wyników zostają przekazane władzom oraz kierownikom podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.

Anonimowość i poufność w semestralnej ocenie zajęć w systemie USOS

Anonimowość i poufność danych to dwie powszechnie stosowane techniki mające na celu ochronę danych osób badanych. Anonimowość to niemożność identyfikacji tożsamości jednostki badanej. Anonimowość internetowa to pogląd niektórych internautów, zgodnie z którym korzystając z zasobów sieciowych pozostają anonimowi. W rzeczywistości, przy każdym połączeniu z serwerem zapisywany jest adres IP komputera, a dostawca usług internetowych przechowuje informacje o tym któremu użytkownikowi przydzielono konkretny adres IP (stały IP lub w danym momencie zmienny IP). W praktyce dostawcy Internetowi mają obowiązek przechowywania danych przez określony czas (tzw. retencja danych). Druga z podstawowych kategorii bezpieczeństwa danych to poufność, czyli ochrona danych przed odczytem i kopiowaniem przez osobę nieupoważnioną. Jest to ochrona nie tylko całości danych, ale również ich fragmentów.

Co robimy, by zachować anonimowość osób badanych i poufność informacji w elektronicznej ocenie zajęć prowadzonej za pomocą systemu USOS?

  • Anonimowość badanych jest zapewniana poprzez oddzielenie danych o tożsamości osób badanych od informacji, jakich one udzielają (ocen konkretnych zajęć). Tworzone są dwie tablice danych: osobowa i informacyjna.
  • Informacja o tym, że ktoś udzielił odpowiedzi jest przechowywana w tabeli osobowej w celu zapobieżenia wielokrotnego wypełnienia danej ankiety (osoba – zajęcia – prowadzący).
  • Informacja o tym jakich odpowiedzi udzielili studenci jest przechowywana w tabeli informacji, analiza odpowiedzi dotyczących oceny zajęć odnosi się tylko do tablicy informacji.
  • Nie ma możliwości połączenia tablicy osób z tablicą informacji, ponieważ usuwane są identyfikatory w obu tabelach łączące osobę z jej odpowiedziami (w praktyce nie wiemy nic o osobie oceniającej, znamy tylko oceny dla danego pracownika i przedmiotu).
  • Żaden oceniany pracownik nie wie, kto i jak oceniał prowadzone przez niego zajęcia; otrzymuje tylko wgląd w ocenę zbiorczą w swoim profilu na USOSie plus możliwość czytania komentarzy do zajęć.
  • Żaden pracownik nie wie, jak oceniany jest jego kolega z jednostki; wiedzę o ocenie pracowników w jednostce posiada jedynie dziekan oraz pełnomocnik dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia w tej jednostce.
  • Na pełnomocnikach dziekanów i upoważnionych osobach spoczywa obowiązek zachowania poufności danych.
  • Do porównawczej analizy danych z oceny zajęć każdy pełnomocnik ds. ewaluacji jakokości kształcenia otrzymuje tylko tabelę z danymi zbiorczymi.
  • Informacje dotyczące frekwencji są wykorzystywane przez koordynatora ankiet i pełnomocników ds. ewaluacji jakości kształcenia jako element systemu kontroli i reagowania w trakcie trwania oceny zajęć.
  • Każdy pełnomocnik jest również zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych i gromadzonych danych o ocenie zajęć.

Jaki jest tego efekt?

Studenckie oceny stanowią istotny element analizy własnej pracy oraz okresowej oceny pracownika naukowo-dydaktycznego i dydaktycznego. Wspomagają także kierowników jednostek w podejmowaniu decyzji o realizowanych w ramach programu studiów kursach i ich prowadzących. Dodatkowo, wysoko ocenionym dydaktykom przyznawane są nagrody JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy.

Listy osób dotychczas nagrodzonych za wysoką jakość pracy dydaktycznej