Przejdź do głównej treści

Akredytacje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akredytacja

Akredytacją uczelni wyższych zajmuje się Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) oraz Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych (KAAUM). Akredytacja państwowa, dokonywana przez PKA warunkuje prowadzenie przez ocenioną szkołę wyższą określonego kierunku studiów. 

Polska Komisja Akredytacyjna

Polska Komisja Akredytacyjna

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) została utworzona 1 stycznia 2002 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie tej ustawy. Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonych ustawowo zadaniach i trybie pracy. Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obowiązkowe, a jej negatywna ocena zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.http://www.pka.edu.pl
Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych

Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych

Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych (KAAUM) została powołana uchwałą Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) obradującej w Gdańsku dnia 07.10.1997 r.

Działania KAAUM opierają się o ustawę z dnia 27.07.2005 r. zatytułowaną "Prawo o Szkolnictwie Wyższym" oraz odpowiednie przepisy ustanowione przez Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki, a także podstawowe dokumenty wewnętrzne przygotowane przez Komisję Akredytacyjną Akademickich Uczelni Medycznych i zatwierdzone przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych: statut, regulamin pracy, standardy akredytacyjne, kwestionariusz samooceny oraz regulamin wizyt akredytacyjnych.

Celem Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych jest:

  • określenie warunków koniecznych dla prowadzenia przeddyplomowych studiów w Uczelniach Medycznych;
  • określenie standardów akredytacyjnych dla następujących kierunków studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja a także innych związanych z ochroną zdrowia zalecanych przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
  • zapewnienie ciągłej oceny jakości kształcenia na kierunkach: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, jak też innych jeśli poproszą o to Rektorzy Uczelni zainteresowanych taką oceną.

KAAUM dokonuje oceny kształcenia przeddyplomowego, biorąc pod uwagę jego program, organizację, kwalifikacje kadry i jej liczebność, wymaganą odpowiednimi przepisami, wyposażenie dydaktyczne oraz wewnętrzną kontrolę jakości nauczania.http://www.kaaum.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Raporty samooceny kierunków akredytowanych w PKA

Dokumenty związane z procesem oceny programowej prowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UJ